may sẵn trong Tiếng Anh là gì?

may sẵn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ may sẵn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • may sẵn

  (nói về quần áo) ready-made; ready-to-wear

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • may sẵn

  * adj

  ready-made

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • may sẵn

  ready made (of clothes, as opposed to tailor made)