một là thành công hai là thất bại trong Tiếng Anh là gì?

một là thành công hai là thất bại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ một là thành công hai là thất bại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • một là thành công hai là thất bại

    * thngữ

    make or mar sb