một kho vàng không bằng một nang chữ trong Tiếng Anh là gì?

một kho vàng không bằng một nang chữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ một kho vàng không bằng một nang chữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • một kho vàng không bằng một nang chữ

    knowledge is power