một hiện tượng tương đối hiếm hoi trong Tiếng Anh là gì?

một hiện tượng tương đối hiếm hoi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ một hiện tượng tương đối hiếm hoi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • một hiện tượng tương đối hiếm hoi

    a relatively rare phenomenon