một giống cây lai giữa bưởi và quít trong Tiếng Anh là gì?

một giống cây lai giữa bưởi và quít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ một giống cây lai giữa bưởi và quít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • một giống cây lai giữa bưởi và quít

    * dtừ

    ugli