mọi điều đều được diễn tả bằng lời ca trong Tiếng Anh là gì?

mọi điều đều được diễn tả bằng lời ca trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mọi điều đều được diễn tả bằng lời ca sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mọi điều đều được diễn tả bằng lời ca

    * thngữ

    grand opera