mưa dầm trong Tiếng Anh là gì?

mưa dầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mưa dầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mưa dầm

    lasting rain; a continous rain

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • mưa dầm

    Lasting rain

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • mưa dầm

    lasting rain