lai bố âu mẹ n trong Tiếng Anh là gì?

lai bố âu mẹ n trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lai bố âu mẹ n sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lai bố âu mẹ n

    * ttừ

    half-caste