lịch trình bốc dỡ trong Tiếng Anh là gì?

lịch trình bốc dỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lịch trình bốc dỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lịch trình bốc dỡ

    turn-round schedule