lịch hàng hải trong Tiếng Anh là gì?

lịch hàng hải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lịch hàng hải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lịch hàng hải

    nautical almanac