lịch sử chính trị trong Tiếng Anh là gì?

lịch sử chính trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lịch sử chính trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lịch sử chính trị

    political history

    một trong những thất bại thảm hại nhất trong lịch sử chính trị nước mỹ one of the worst defeats in united states political history