lật đi lật lại trong Tiếng Anh là gì?

lật đi lật lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lật đi lật lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lật đi lật lại

    * thngữ

    to turn over