lật đổ tổng thổng trong Tiếng Anh là gì?

lật đổ tổng thổng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lật đổ tổng thổng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lật đổ tổng thổng

    to overthrow the president