lập xưởng chế trong Tiếng Anh là gì?

lập xưởng chế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập xưởng chế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lập xưởng chế

    to set up a factory