lập luận xấp xỉ trong Tiếng Anh là gì?

lập luận xấp xỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập luận xấp xỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lập luận xấp xỉ

    approximate reasoning