lập lờ hai mặt trong Tiếng Anh là gì?

lập lờ hai mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập lờ hai mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lập lờ hai mặt

    * thngữ

    to play fast and loose