lập lại câu nói trong Tiếng Anh là gì?

lập lại câu nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập lại câu nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lập lại câu nói

    to start talking again