lập kế mưu toan trong Tiếng Anh là gì?

lập kế mưu toan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập kế mưu toan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lập kế mưu toan

    * ngđtừ

    machinate