lập bang giao trong Tiếng Anh là gì?

lập bang giao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập bang giao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lập bang giao

    to establish diplomatic relations