lập đàn tràng trong Tiếng Anh là gì?

lập đàn tràng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lập đàn tràng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lập đàn tràng

    form a party, set up a party