lầu đãi nguyệt trong Tiếng Anh là gì?

lầu đãi nguyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lầu đãi nguyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lầu đãi nguyệt

    a tall building where one can wait for the moon to come up, wait - for - the - moon building