lượng thứ trong Tiếng Anh là gì?

lượng thứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng thứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lượng thứ

  xem tha thứ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lượng thứ

  * verb

  to forgive; to excuse

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lượng thứ

  to forgive, excuse