lượng hít vào trong Tiếng Anh là gì?

lượng hít vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng hít vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượng hít vào

    * dtừ

    sniff