lượng lấy vào trong Tiếng Anh là gì?

lượng lấy vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng lấy vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượng lấy vào

    * dtừ

    intake