lượng phóng xạ trong Tiếng Anh là gì?

lượng phóng xạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng phóng xạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lượng phóng xạ

    dose, dosage of radiation