lượng nước ở ao trong Tiếng Anh là gì?

lượng nước ở ao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng nước ở ao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượng nước ở ao

    * dtừ

    pondage