lượng không đổi trong Tiếng Anh là gì?

lượng không đổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng không đổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượng không đổi

    * dtừ

    invariant