lưỡng lự giây lát trong Tiếng Anh là gì?

lưỡng lự giây lát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưỡng lự giây lát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưỡng lự giây lát

    to hesitate for a moment