lưỡng bán cầu trong Tiếng Anh là gì?

lưỡng bán cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưỡng bán cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưỡng bán cầu

    two hemispheres