lăng trụ đảu lại trong Tiếng Anh là gì?

lăng trụ đảu lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lăng trụ đảu lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lăng trụ đảu lại

    erecting prism