lành mạnh hóa trong Tiếng Anh là gì?

lành mạnh hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lành mạnh hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lành mạnh hóa

    to clean up; to make healthy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lành mạnh hóa

    to clean up, make healthy