giọng ngạt mũi trong Tiếng Anh là gì?

giọng ngạt mũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giọng ngạt mũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giọng ngạt mũi

    * dtừ

    snuffle