giọng nam trầm trong Tiếng Anh là gì?

giọng nam trầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giọng nam trầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giọng nam trầm

    bass; basso; basso profundo