giọng gay gắt trong Tiếng Anh là gì?

giọng gay gắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giọng gay gắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giọng gay gắt

    a harsh and rough tone of voice