giáo viên thể dục trong Tiếng Anh là gì?

giáo viên thể dục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáo viên thể dục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáo viên thể dục

    gymnastics teacher; gym teacher; gymnast