giáo sư thỉnh giảng trong Tiếng Anh là gì?

giáo sư thỉnh giảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáo sư thỉnh giảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáo sư thỉnh giảng

    visiting professor