giáo dục cải tạo trong Tiếng Anh là gì?

giáo dục cải tạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáo dục cải tạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáo dục cải tạo

    re-education