giáo dục đại học trong Tiếng Anh là gì?

giáo dục đại học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáo dục đại học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáo dục đại học

    higher/tertiary education; university education

    hợp tác quốc tế về giáo dục đại học international cooperation in higher education

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giáo dục đại học

    university education