ghi vào tâm hồn trong Tiếng Anh là gì?

ghi vào tâm hồn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghi vào tâm hồn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghi vào tâm hồn

    * ngđtừ

    ensoul