ghi vào phiếu trong Tiếng Anh là gì?

ghi vào phiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghi vào phiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghi vào phiếu

    * ngđtừ

    docket