ghi tên ứng cử trong Tiếng Anh là gì?

ghi tên ứng cử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghi tên ứng cử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghi tên ứng cử

    * thngữ

    to put one's name down for