di tích cổ trong Tiếng Anh là gì?

di tích cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ di tích cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • di tích cổ

    * dtừ

    antiquity

    * thngữ

    ancient monument