dưỡng trấp trong Tiếng Anh là gì?

dưỡng trấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dưỡng trấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • dưỡng trấp

  * dtừ

  chyle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • dưỡng trấp

  (sinh học) Chyle

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • dưỡng trấp

  chyle