dưỡng bệnh trong Tiếng Anh là gì?

dưỡng bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dưỡng bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dưỡng bệnh

    to convalesce; to be in convalescence

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • dưỡng bệnh

    Convalesce, be in convalescence

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • dưỡng bệnh

    convalesce, be in convalescence