ốm trong Tiếng Anh là gì?

ốm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ốm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ốm

  diseased; ailing; ill; sick

  giả vờ ốm to pretend to be ill; to feign illness

  xem gầy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ốm

  * adj

  ill; sick

  cáo ốm: to feign sick. thin; having lost weight

  người ốm: thin body

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ốm

  (1) sick, ill; (2) lean, thin, skinny