đủ mọi mặt trong Tiếng Anh là gì?

đủ mọi mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đủ mọi mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đủ mọi mặt

    in all aspects/respects; in every aspect/respect