đủ cam đảm trong Tiếng Anh là gì?

đủ cam đảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đủ cam đảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đủ cam đảm

    * thngữ

    be man enough