đếm xỉa đến trong Tiếng Anh là gì?

đếm xỉa đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đếm xỉa đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đếm xỉa đến

    * dtừ

    reckoning