đếm ngược trong Tiếng Anh là gì?

đếm ngược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đếm ngược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đếm ngược

    to count down