đắt trong Tiếng Anh là gì?

đắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đắt

  xem đắt khách

  dear; costly; expensive

  xe ông ấy đắt gấp đôi xe tôi his car costs twice as much as mine; his car is twice as expensive as mine

  thức ăn ở đây đắt gần gấp đôi thức ăn ở sài gòn food here costs nearly double what it does in saigon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đắt

  * adj

  expensive; dear; costly

  bán đắt: to sell dear

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đắt

  to be expensive